Regulamin sprzedaży

 •  1. Prawa i obowiązki Sprzedającego
 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Przedmiot/y umowy, przy czym warunkiem dostawy Przedmiotu/ów umowy jest zaksięgowanie na koncie Sprzedającego całej należnej kwoty, jaką  zobowiązał się uiścić Kupujący za Przedmiot umowy.

 Termin realizacji umowy określa dokument "druk  zamówienie " i liczony jest od dnia następnego po dacie wpływu kwoty  określonej na druku zamówienia na konto Sprzedającego, z wyłączeniem okresów świątecznych. 

Kwota ta stanowić będzie  zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 1. Sprzedający z przyczyn od siebie niezależnych (np. opóźnienie po stronie  producenta) może przesunąć termin realizacji zamówienia i zobowiązuje się do sprowadzenia produktów w czasie  najkrótszym z możliwych.

         Strony ustalają, że brak możliwości dostawy z przyczyn leżących po stronie producenta lub  dostawcy Przedmiotu umowy, nie stanowi przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego. 3.     Sprzedający w przypadku niezrealizowania zamówienia na czas,  na żądanie Kupującego,  zapłaci odsetki ustawowe od  wszystkich zaksięgowanych wpłat na poczet zamówienia, liczone od końca terminu wskazanego na „druku zamówienia” do  dnia realizacji zamówienia.  

 

 • 2. Prawa i obowiązki Kupującego
 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za Przedmiot umowy określony w § 1 należność w dwóch ratach:  a) 50% wartości Przedmiotu umowy, określonej jako wartość zamówienia , tytułem zadatku w rozumieniu Kodeksu  Cywilnego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, b) 50% wartości Przedmiotu umowy, określonej  jako wartość zamówienia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po  powiadomieniu Kupującego o gotowości do dostawy.
 2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek Sprzedającego w mBANK,  numer konta:  23114020040000390230703435

    SWIFT Code:   kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

    lub gotówką w dniu dostawy zamówienia. 

 1. W przypadku gdy Kupujący nie jest gotowy do przyjęcia Przedmiotu umowy, może przesunąć jego odbiór o okres nie  dłuższy niż 30 dni,  pod warunkiem, iż pokryje koszty przechowywania Przedmiotu umowy w wysokości 20 złotych za m3 zajmowanej powierzchni (słownie: dwadzieścia złotych) za każdy dzień przechowywania. 

Po upływie 30 dni Sprzedający nie  odpowiada za stan techniczny produktów. 

        Przesunięcie terminu odbioru Przedmiotu umowy, nie zwalnia Kupującego od dokonania wpłaty zgodnie z ust. 2 pkt b)  powyżej.  

 1. W razie braku odbioru Przedmiotu umowy przez Kupującego w terminie 2 miesięcy od daty płatności wskazanej  w  § 2 pkt b niniejszej umowy - na Kupującego zostanie nałożona kara umowna w wysokości 30% wartości całego  zamówienia.
 2. Protokół odbioru lub inny dokument transportowy winien zostać podpisany w dniu dostarczenia Przedmiotu umowy przez Kupującego lub osobę z  pisemnym upoważnieniem Kupującego

 

 • 3. Dane sprzedającego
 1. Sprzedaż produkty dostępnych na stronie: doniceozdobne.pl prowadzi INTERIM CONSULTING Piotr Tryba  pod adresem: Gdynia ul. Gulgowskiego 14, 81-087  

Dane bankowe: mBANK 23114020040000390230703435

Dane korespondencyjne: ul. Gulgowskiego14 Gdynia 81-087

Telefony kontaktowe: +48 508371939

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • 4. Doręczenia i dostawy
 1. Wszelkie powiadomienia kierowane do drugiej Strony niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. W przypadku zmiany adresu którejkolwiek ze Stron, zmiany formy prawnej, zmiany w zgłoszeniu działalności lub w innych ważnych dla stosunku  umowy zmian, każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w terminie 14 dni od daty wystąpienia  wskazanych okoliczności. 

             W razie nie powiadomienia o zmianie adresu, za skuteczne uznaje się doręczenia dokonywane  na dotychczas wskazany adres.  

 

Dostawy kierowane są na wskazany adres w „druku zamówienia” lub przy pisemnym (e-mail)  powiadomieniu ze strony Kupującego o zmianie adresu dostawy.

 1. Wszystkie dostarczane przez nas zamówienia, które dotyczą w większości produktów wrażliwych na uszkodzenia, wysyłane są z zachowaniem szczególnej troski i ostrożności.

 Wszystkie wysyłki kurierskie objęte są ubezpieczeniem, a każdy produkt jest przez nas odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

 Dostawy realizowane są poprzez firmy kurierskie - szczególnie wrażliwe zamówienia każdorazowo wysyłane są za pomocą przesyłek paletowych, dzięki czemu eliminujemy ryzyko uszkodzeń.

 1. Korzystamy również z dostaw dedykowanych ( firmy transportowe) które dostarczają zamówiony towar pod indywidualne potrzeby transportowe  Kupującego.

 

 • 5. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie  niepowodzenia w polubownym rozstrzygnięciu sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu  rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i złożenie zamówienia wiąże się z zapoznaniem się z jej treścią.

 

 

 

   SPRZEDAJĄCY                                                                                                                                                                                  KUPUJĄCY

 

  Interim Consulting                                                                                                                                                                           __________________

  Piotr Tryba

 

 

 

 drukarka